ตั้งเป้ากำจัดโรคไข้มาลาเรียให้หมดไปจากประเทศไทย

กระทรวงสาธารณสุข เผยผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียลดลงอย่างต่อเนื่อง เน้นย้ำเฝ้าระวังเชื้อมาลาเรียดื้อยาอย่างเข้มข้น เปลี่ยนสูตรยารักษามาลาเรียสำหรับผู้ป่วยมาลาเรียฟัลซิปารัมชนิดไม่มีภาวะแทรกซ้อน ยกระดับนโยบายจากควบคุมโรคเป็นกำจัดโดยพร้อมเร่งค้นหาและรักษาผู้ป่วย โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดน ป่าเขา ตั้งเป้ากำจัดโรคไข้มาลาเรียให้หมดไปจากประเทศไทยในปี 2567

นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยถือว่าประสบผลสำเร็จในการควบคุมโรคไข้มาลาเรียเป็นอย่างมาก โดยข้อมูลปี 2559 ที่ผ่านมา พบว่าประเทศไทยมีอัตราป่วยเพียง 0.28 ต่อประชากรพันคน ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลกกำหนดให้ประเทศที่มีอัตราป่วยด้วยโรคไข้มาลาเรียน้อยกว่า 1 ต่อประชากรพันคน
ส่วนสถานการณ์โรคไข้มาลาเรียในประเทศไทย ตั้งแต่ 1 มกราคม -15 กันยายน 2560 มีผู้ป่วย จำนวน 8,410 ราย (คนไทย 5,726 ราย ต่างชาติ 2,684 ราย) จำนวนผู้ป่วยลดลงร้อยละ 32.57 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ในช่วงเวลาเดียวกัน ส่วนจังหวัดที่พบผู้ป่วยสูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่ ยะลา(2,841) ตาก(2,547) ศรีสะเกษ(663) นราธิวาส(279) แม่ฮ่องสอน(271) อุบลราชธานี(214) สงขลา(213) กาญจนบุรี(196) ปราจีนบุรี(122) และระนอง(99) ตามลำดับ นอกจากยังพบว่า เมื่อเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 2559 และ 2560 พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยและอัตราป่วยลดลงอย่างเห็นได้ชัด คือ จำนวนผู้ป่วย 16,110 ราย 12,472 ราย และ 8,410 ราย ส่วนอัตราป่วย 0.25, 0.19 และ 0.13 ตามลำดับ
นายแพทย์เจษฎา กล่าวต่อไปว่า สำหรับการดื้อต่อยารักษาของเชื้อมาลาเรีย ชนิดฟัลซิปารัม นั้น เมื่อปี 2558 ประเทศไทย โดยคณะกรรมการการใช้ยารักษามาลาเรียมีมติให้เปลี่ยนยารักษามาลาเรียสำหรับรักษาผู้ป่วยมาลาเรียฟัลซิปารัมชนิดไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากยาอาร์ติซูเนต-เมโฟควิน เป็นยาไดไฮโดรอาร์ติมิซินิน-ไปเปอร์ราควิน ซึ่งทางกรมควบคุมโรค ได้เฝ้าระวังเชื้อมาลาเรียดื้อยาดังกล่าว ในการรักษาผู้ป่วยมาลาเรียฟัลซิปารัมที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ในจังหวัดกาญจนบุรี อุบลราชธานี และระนอง พบว่า ปี 2558-2559 จังหวัดกาญจนบุรี มีอัตราการรักษาหายขาดร้อยละ 94.4 และจังหวัดอุบลราชธานี และระนอง มีอัตราการรักษาหายขาดร้อยละ 100
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยได้ปรับเปลี่ยนนโยบายจากการควบคุมโรคไข้มาลาเรียเป็นการกำจัดโรคไข้มาลาเรีย ตั้งแต่ปี 2560 โดยมีเป้าหมายกำจัดโรคไข้มาลาเรียรวมถึงเชื้อมาลาเรียที่ดื้อต่อยารักษาให้หมดไปภายในปี 2567 ซึ่งยุทธศาสตร์การกำจัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทยกำหนดให้ผู้ป่วยมาลาเรียทุกรายจะต้องได้รับยารักษามาลาเรียและการติดตามผลการรักษาครบ และให้ถือว่าการเฝ้าระวังเชื้อมาลาเรียดื้อยาเป็นงานในระบบปกติ ส่วนมาตรการสำคัญ คือ 1.การค้นหาและให้การรักษาผู้ป่วย โดยมาลาเรียชุมชน มาลาเรียคลินิก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและโรงพยาบาลต่าง ๆ ซึ่งมีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศ ผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการติดตามผลการรักษาโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่แพร่เชื้อมาลาเรียจะได้รับการคุ้มครอง 2.ป้องกันยุงพาหะนำโรค โดยแจกมุ้งชุบสารเคมีเพื่อป้องกันยุงทุกหลังคาเรือน เป็นต้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth

Related Posts