สปส.เล็งเพิ่มสิทธิ”ผู้ประกันตน”สู่ชั้นนำอาเซียน

สำนักงานประกันสังคมได้มีแผนการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์อาเซียนภายใต้ยุทธศาสตร์สำนักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และยุทธศาสตร์ของกระทรวงแรงงาน

นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมได้มีแผนการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์อาเซียนภายใต้ยุทธศาสตร์สำนักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปีให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และยุทธศาสตร์ของกระทรวงแรงงาน เพื่อมุ่งลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนการปฏิรูปองค์กรให้ทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลง และสร้างเสถียรภาพอย่างยั่งยืนให้กับกองทุนประกันสังคม
ทั้งนี้ประเด็นขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนจะยึดหลักการสำคัญ คือ การพัฒนาระบบประกันสังคม ให้มีความเป็นสากล เพื่อก้าวสู่การประกันสังคมนานาชาติ โดยเริ่มจากการก้าวสู่องค์กรประกันสังคมชั้นนำ ในภูมิภาคอาเซียน
นายสุรเดช กล่าวอีกว่า ในปี 2560 ประเทศไทยโดยสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม “คณะกรรมการบริหารสมาคมการประกันสังคมอาเซียน ครั้งที่ 34” (34th ASSA Board Meeting) พร้อมทั้งรับมอบตำแหน่งประธานสมาคม ASSA ระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี โดยร่วมกับสำนักงาน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และจังหวัดอุดรธานี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
“ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริหาร ASSA จะมีการประชุมสัมมนาวิชาการภายใต้หัวข้อสังคมผู้สูงอายุจากผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมประกันสังคมโลก (ISSA),สมาคมการประกันสังคมอาเซียน (ASSA) และองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมผู้สูงอายุ ในประเทศไทยทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อรับฟังแนวคิด องค์ความรู้ สำหรับการเตรียมรับมือกับสังคมผู้สูงอายุในอนาคตอันใกล้ และมีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในประเด็นสุขภาพและประกันสังคม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนและการบริหารจัดการกองทุน ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด”นพ.สุรเดช กล่าว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth

Related Posts